IMEDCO

Hệ thống phim X-Quang của hãng CARESTREAM

 

Xem thêm thông tin về sản phẩm từ nhà sản xuất

Bao gồm các loại phim X-Quang thường quy, phim X-Quang laser khô cho các máy in phim khô Laser DryView cho đến các loại phim chuyên dụng như phim cho nhũ ảnh, phim copy, phim cho nha khoa...


 

ĐẶC TÍNH:

Các kích cỡ phim ướt (thường quy)

 • 35 x 43 cm
 • 35 x 35 cm
 • 30 x 40 cm
 • 30 x 35 cm
 • 24 x 30 cm
 • 24 x 24 cm
 • 18 x 24 cm
 • 18 x 43 cm
 • 11 x 14 in
 • 10 x 12 in
 •  8 x 10 in

Các kích cỡ phim khô

 • 14 x 17 in. (35 x 43 cm)
 • 14 x 14 in. (35 x 35 cm)
 • 11 x 14 in. (28 x 35 cm)
 • 10 x 12 in. (25 x 30 cm)
 •   8 x 10 in. (20 x 25 cm)

Các kích cỡ phim nha

 • Size 0: 22x35mm
 • Size 2: 30.5x40.5mm
   

Copyright © 2017 by IMEDCO - Design by Danh Pham